+36 70 163 7998

/

kanyargo@paty.hu

Általános Szerződési Feltételek

A KanyarGO személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó általános felhasználási feltételek

 

 

I. A KanyarGO személyszállítási szolgáltatás autóbuszhasználatra vonatkozó felhasználási feltételei

 

Általános Szerződési Feltételek – személyszállítási tevékenység

A Felhasználó a KanyarGO menetrend szerinti autóbuszjáratainak használata során – bérlet megvásárlásával, ill. ingyenes használat esetén a felszállással – elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és a személyszállítási szolgáltatást végző Balaton Busz Bt. – honlapján közzétett – Üzletszabályzatát (http://www.balatonbusz.hu/).

 

UTAZÁSI FELTÉTELEK:

Páty község és részben Biatorbágy város területén Páty Község Önkormányzata (továbbiakban; megrendelő) által megrendelt, finanszírozott és felügyelt helyi autóbusz szolgáltatást végez a Balaton Busz Bt. (továbbiakban; szolgáltató).

A szolgáltató (az buszos személyszállítást végző szervezet, nem beleértve a díjszedést, annak ellenőrzését) a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi. A szerződési feltételeit a szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételekként a következő utazási feltételekben határozza meg és teszi közzé.

Nem terjed ki a jelen utazási feltételek hatálya az autóbuszjáratokat igénybe vevő vagy azon tartózkodó és szolgálati feladatukat az autóbuszjáraton ellátó rendőrökre, katonai rendészeti járőrökre, pénzügyőrökre, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjaira, a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos állományú tagjaira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó személyekre – a szolgálati feladatuk autóbuszjáraton történő végzésének időtartama alatt –, továbbá az általuk kísért személyekre. Ezen személyeknek a szolgálati feladataik ellátása körében tett intézkedései az utasokra és a járat személyzetre kötelezőek.

 

Az utazási feltételeket megalapozó szabályok

A szolgáltató közforgalmú helyközi és határon átmenő menetrend szerinti személyszállítást

- a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) (2013. évi V. törvény) szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási és a fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai,

- a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

- az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

- az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. és

- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,

- az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,

- az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,

- a poggyászfuvarozás tekintetében a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT. sz. rendelet szerint végeznek. Jelen utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók.

 

A személyszállítási szerződés

A.          A szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.

B.          Az utas és a szolgáltató közötti személyszállítási szerződés;

-        a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló okmány – beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is – (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével, vagy

-        ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a szolgáltató üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult az utazásra, akkor a helyének adott járatra történő biztosításával, továbbá

-        minden más esetben az autóbuszra utazási céllal történő felszállással jön létre.

A szerződéskötési szándék kifejezése (az előre való jegyvásárlás, illetve helybiztosítás, vagy a felszállás) egyben az utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a szolgáltató az utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

C.         A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll, vagy meghatározott napra és járatra érvényesített utazási igazolvány esetében legkésőbb a járatnak a megjelölt felszállási helyről történő menetrend szerinti indulásának időpontjától.

D.         A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor

a)    az utas a céljának megfelelő autóbusz-állomás vagy megállóhely területén az autóbuszról való leszállást befejezte,

b)     az utast a szolgáltató az utazásból kizárja.

E.          A szolgáltatót a menetrendben közzétett autóbuszjáratokkal történő személyszállításra – a meghatározott kivételekkel – szerződéskötési kötelezettség terheli, ha - az utas az utazási feltételeket a személyszállítási szerződés megkötési szándékát kifejező, a „B” pontban meghatározott magatartással elfogadja és az utazás a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokkal lehetséges.

 

A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

A.    Bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a szolgáltató a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerint lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.

B.    A szolgáltató az „A” pont szerinti személyszállítási szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő autóbuszokkal és a feladatok ellátására kiképzett autóbuszvezetőkkel látja el.

C.    Az utas jogosult a menetrend szerinti járatot végző autóbuszon utazni, az utasok biztonságát, kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit használni, a járathoz, illetve a járattal történő utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. Az autóbusz egyes felszerelési tárgyait, berendezéseit csak az autóbuszvezető vagy a járati személyzet más tagja kezelheti, illetve az ő engedélyével használható, ill. kezelhető. Ezek feltételeiről és részleteiről a járat személyzete ad tájékoztatást.

D.    Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére – az utazási feltételek előírásainak megtartásával –, amelyet a szolgáltató a járat menetrendjében, az üzletszabályzatában vagy a megváltott menetjegyen feltüntetett.

E.     A szolgáltató egyes kötelezettségei teljesítésével más szolgáltatót vagy személyt bízhat meg.

 

Utazási jogosultság

A.      Az autóbuszjáraton – a következő, „B – J” pontokban foglalt feltételekkel és kivételekkel – bárki utazhat.

B.      Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra

- a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint

- a hat éven aluli gyermek. Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

C.     Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha

a)    jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy

b)    az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

D.     A „B” pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

E.      Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik.

F.      Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

G.     A szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas

a) ittas vagy bódult,

b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,

c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,

d) ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,

e) az autóbuszba kézipoggyászként, vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,

f) az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,

g) a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát, igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,

h) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy

i) az utazási feltételeket nem tartja meg.

H.     Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból.

I.  A szolgáltató az utazást az utazási igazolvány előzetes megvásárlásához vagy helyfoglaláshoz kötheti, amelyről a menetrendben ad tájékoztatást.

J.       Ha a szolgáltató az utazást egyes autóbuszjáratokon helyjegy váltásához vagy az ülőhely más módon való biztosításához, illetve külön díj megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, akinek az adott autóbuszjáratra váltott helyfoglalást is tartalmazó menetjegy vagy érvényes helyjegy és más – a díjszabásban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételére feljogosító, külön díj megfizetését is igazoló – utazási igazolvány vagy okmány van a birtokában.

Menetjegyváltás, utazási igazolványok érvényessége

A.      A személyszállítási szerződés megkötésének és az utazási jogosultság igazolására az utazási igazolvány szolgál. Az utazás – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek és a menetdíjakra vonatkozó helyi speciális ingyenességet biztosító (csoportos diák) kedvezmények kivételével – csak érvényes utazási igazolvánnyal történhet. A névre szóló utazási igazolvánnyal vagy a személyhez kötötten igénybe vehető kedvezmény alapján váltott kedvezményes utazási igazolvánnyal csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló utazási igazolvány más személy részére, illetve a felhasználó személyéhez még nem kötött kedvezményes árú utazási igazolvány más azonos kedvezményre jogosultra mindaddig átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg vagy útipoggyászt nem adtak fel. Az egyes utazási igazolványok használatának szabályait a díjszabás tartalmazza.

B.      Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz kötheti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a jogszabályban vagy a díjszabásban előírt igazolással együtt érvényesek.

C.     A díjszabást a KANYARGO.HU külön menüpontban tartalmazza.

D.     A szolgáltató egyes járatokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

E.      A menetdíjat az utazás megkezdése előtt kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott utazási igazolvány a menetdíj megfizetését, mint a személyszállítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítését igazolja. A jegy-, bérlet és egyéb utazási igazolványok megvásárlásának részletes szabályait a díjszabás tartalmazza (KanyarGO.hu).

F.      A szolgáltató előzetes helyfoglalást nem biztosít.

G.     Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát a szolgáltató díjszabásában előírt módon kell ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt – beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt is – a jegykezelőnek, vagy ellenőrnek fel kell mutatni, vagy át kell adni.

H.     Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, illetve amelynek valamely adata annyira felismerhetetlen lett, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, vagy amely nem eredeti, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a szolgáltató bevonja, az utasnak pedig helyette más, érvényes utazási igazolványt kell váltania.

I.  Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.

K.      Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a szolgáltató nem keresi, és nem pótolja, amennyiben megtalálja, talált tárgyként kezeli.

 

Fel- és leszállás, helyfoglalás

A.          Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott autóbusz-állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.

B.          Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a szolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott autóbusz befogadóképességéig terheli. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbuszjárat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről. Azon autóbuszjáratok esetében, amelyekkel álló utas nem szállítható, a közlekedő autóbusz befogadóképességének az utasok számára kialakított ülőhelyek számát kell tekinteni.

C.         Országos személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

a) az utazáshoz előre váltott és a járatra érvényesített menetjeggyel és helyjeggyel rendelkező utasok,

b) a nagyobb távolságra utazó utasok,

c) az a) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók,

d) bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők. Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

A szolgáltató a b) pontba tartozó utasok közül előnyben részesíti a c) és d) pontban meghatározott utasokat.

D.         Regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

a) az utazáshoz előre váltott menetjeggyel rendelkező utasok,

b) bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők,

c) az a) és b) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók.

Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

A szolgáltató a b) pontba tartozó utasok között előnyben részesíti a c) pontban meghatározott utasokat.

E.          A „C, D” pontban foglalt elszállítási sorrendtől eltérően elsőbbséget élveznek a kerekesszékkel közlekedő fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességűek, valamint a gyermekkocsiban elhelyezett kisgyermekkel utazók azokon az autóbuszokon, amelyek rendelkeznek az ilyen utasok számára a fel- és leszállást megkönnyítő, illetve ezen eszközöket rögzítő berendezéssel.

F.          A csak ülő utast szállító autóbuszjáratok elsősorban a járat indulása előtt, a külön meghirdetett időpontig elővételben megvásárolt helyjeggyel (helyfoglalást is tartalmazó menetjeggyel) vehetők igénybe. Az ezzel nem rendelkező utasok – az előzetes kötelező helybiztosítás esetét kivéve – csak akkor szállhatnak fel, ha a lefoglalt, valamint a távolabb felszálló és helyfoglalással rendelkező utasok részére fenntartott ülőhelyeken kívül az autóbuszon még van szabad ülőhely és csak ezeket foglalhatják el.

G.         Az utasnak a fel- és leszállás helyileg meghatározott rendjét (ajtók használata stb.) meg kell tartania. Felszállás általában az autóbusz első ajtónál történhet. Azokban az esetekben, amikor a felszállás helye ettől eltérő lehet (pl. kerekesszékkel, gyermekkocsival utazók), azt a szolgáltató külön (felirattal vagy piktogrammal stb.) megjelöli. Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell – a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére – az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik. A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény) jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el.

H.         Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen biztosította vagy a fennmaradó ülőhelyeket más utasok nem foglalták el. A 3. éven aluli gyermek – biztonsága érdekében –, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen ú. n. mózeskosárban, gyermek-hordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak.

I.  Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük. A kerekesszéket és benne az utast a visszatartó rendszerrel rögzíteni kell az autóbuszvezetőnek.

J.           Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.

K.          Ha valamely autóbuszjáratot olyan hatósági korlátozású autóbusz végez, amellyel álló utas nem szállítható, továbbá a csak ülő utas szállítására meghirdetett autóbuszjáratokon csak az utasok számára kialakított ülőhelyet elfoglalva szabad utazni.

L.          A szolgáltató – a kötelező helybiztosítással közlekedő járatain kívül – egyes más autóbuszjárataira is lehetővé teheti férő-, illetve ülőhely előzetes foglalását helyjegy vagy helyfoglalást is tartalmazó menetjegy elővételben történő megváltásával.

M.         A szolgáltatónak a hely fenntartására vonatkozó kötelezettsége az előre váltott helyjegy (helyfoglalást is tartalmazó menetjegy) esetében csak a jegy érvényességének kezdetét jelölő állomásra (megállóhelyre) vagy a helyfoglaláskor külön megnevezett felszállási helyre vonatkozik. Az ilyen módon lefoglalt ülőhelyeket a szolgáltató a helyjeggyel (elővételi jeggyel) rendelkező utas számára fenntartja. Ha helyjeggyel (elővételi jeggyel) nem rendelkező utas a fenntartott ülőhelyet elfoglalja, azt a helyjegy (elővételi jegy) felmutatójának át kell engednie. Ha az utas a menetjegyhez tartozó helyjeggyel vagy helyfoglalást is tartalmazó menetjeggyel nem az azokon megjelölt állomáson (megállóhelyen) kezdi meg utazását, hanem az érvényesség viszonylatán belüli közbeeső állomáson száll fel, a lefoglalt helyre nem tarthat igényt.

Kötelező helybiztosítással igénybe vehető autóbuszjáratokra előreváltott menetjeggyel, (kiegészítő jeggyel) és helybiztosítással rendelkező utas, ha utazását az azokon megjelölt állomáson (megállóhelyen) nem kezdi meg, a szolgáltató úgy tekinti, mint aki az utazásáról lemondott. Ilyen esetben az előreváltott menetjegy érvényességi viszonylatán belüli közbeeső megállóhelyen felszállni kívánó utas az autóbuszjáratot csak akkor veheti igénybe, ha azon a kívánt utazása teljes viszonylatára szabad ülőhely még van, lefoglalt ülőhelyére vonatkozó igényét azonban elveszti.

N.         Ahol az autóbuszjárat tartózkodási ideje ezt lehetővé teszi, az utasnak az előzetesen biztosított ülőhelyét vagy férőhelyét legalább 10 perccel a menetrend szerinti indulási idő előtt kell elfoglalni vagy az ülőhely fenntartására vonatkozó igényét a helyjegy (elővételben váltott menetjegy) egyidejű felmutatásával a járati személyzetnek bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a szolgáltató az ülőhely biztosítását tovább nem vállalja. Azokra a járatokra, illetve azokon az autóbusz-állomásokon (megállóhelyeken) amelyekre, illetve amelyeken csak előre váltott menetjeggyel lehet a járatra felszállni, a szolgáltató a helyet a járat indulási időpontjáig fenntartja.

O.         Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

P.          Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

 

Az utas magatartása

A.          Az utas az utazás – beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást – során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

B.          Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti, vagy azokban kárt okozhat.

C.         Az autóbuszban bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes szolgáltató engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad.

D.         Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik. Az utastér központi világítását az autóbuszvezető – ha az őt a vezetésben zavarja – lakott területen kívül kikapcsolhatja.

E.          Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.

F.          A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad.

G.         Az olyan autóbuszjáratokon, illetve autóbuszokon, amelyeken állva nem, csak az ülőhelyeket elfoglalva szabad utazni és az autóbuszülések biztonsági övvel fel vannak szerelve, a biztonsági öv használata (becsatolása és becsatolt állapotban tartása) a 3. életévet betöltött személyek részére az utazás megkezdésétől a befejezéséig – kivéve az autóbusz állomásokon és más pihenőhelyeken való tartózkodás idejét – kötelező, egyéb esetekben az utas saját biztonsága érdekében használata ajánlott.

H.         Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.

I.  Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

J.           Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni.

K.          Az utasnak a hatósági eljárási szabályokhoz igazodni kell, valamint a kézi- és útipoggyász esetenként szükséges hatósági kezeléséről magának kell gondoskodni. Ennek elmulasztása a menetrend megtartását nem hátráltathatja.

 

Ellenőrzés, pótdíjfizetés

A.          A megváltott – gyűjtőjegy esetén előírás szerint a felszállás előtt érvényesített –  utazási jogosultságot (bérletet, bérlet adatszelvényt, mobiljegyet)  az utazás tartama alatt meg kell őrizni. Az utazási jogosultságot az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor – ellenőrzés céljából, a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt – a szolgáltató által az utazási igazolványok ellenőrzésre feljogosított személy (jegykezelő vagy ellenőr, a továbbiakban: ellenőr) részére, felhívására, fel kell, mutatni vagy át kell adni. Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.

B.          Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni. Az ellenőr e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

C.         Törvény felhatalmazása alapján a szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.

D.         A szolgáltatást végző (díjszedéssel és annak ellenőrzésével megbízott) szervezet az utazási kedvezményt vagy személyhez kötött utazási jogosultságot tartalmazó, elektronikus adathordozón rögzített személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult – törvény felhatalmazása alapján – az „E” pontban meghatározott adatok kezelésére.

E.          A szolgáltatást végző szervezet vagy megbízottja adat megismerési, adatkezelési jogosultsága az utazás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

a) jogosult természetes a személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,

b) a jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,

c) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

F.          Az ellenőr jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbusz személyzetének az autóbusz ajtóinak kinyitását, illetve az autóbusz továbbhaladását.

G.         Annak az utasnak, aki

- utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy érvényes utazási igazolvány nélkül utazik,

- a menetjegy váltását elmulasztotta,

- aki az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel,

- aki utazási igazolványt jogtalanul használ,

- kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

A teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

Ha az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, a járat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől a járat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

H.         Ha az utas az autóbuszon az utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, pótdíjon felül az esetleges menetdíj-különbözet megfizetésére is köteles.

I.  Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni.

J.           A pótdíjak összegét és felszámításának eseteit részletesen az üzletszabályzat melléklete tartalmazza.

 

Kézipoggyász

A.    Az utas az autóbuszba kézpoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányban sem terjedelmes tárgyat vihet magával.

B.    A kézipoggyász összértéke a 100 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

C.    Az utas kézipoggyászát elsősorban kezében, ölében tartva szállíthatja, ha azonban ez nem lehetséges, köteles azt úgy elhelyezni, hogy a többi utas testi épségét ne veszélyeztesse, kényelmét a legkevésbé zavarja, és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. Kézipoggyász ülőhelyen való elhelyezésével ülőhely nem foglalható el.

D.    A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat – amennyiben az arra alkalmas – előzetesen kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni.

E.    Kézipoggyászként nem szállítható:

a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,

b) olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva az autóbuszban erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,

c) a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek a rendeletben meghatározott módon csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek,

d) töltött lőfegyver.

F.    A szolgáltató megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely

a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,

b) az autóbuszt megrongálhatja vagy beszennyezheti.

G.   Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek:

a) Kisgyermekek szállítására használt mózeskosár, gyermek-hordozó, gyermekülés, gyermekbiztonsági rendszer stb. az autóbuszba bevihető; gyermekkocsi csak akkor vihető kézipoggyászként az autóbusz utasterébe, ha ott megfelelően elhelyezhető. A gyermekkocsit a kisgyermeket szállító utas az autóbuszban úgy köteles elhelyezni, hogy az el ne mozdulhasson.

b) Propán-bután gáz személyenként 1 db, legfeljebb 5 kg töltetű palackban vihető be az autóbuszba. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva – állítva – úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson.

c) Személyenként 1 pár sífelszerelés az autóbuszban – elsősorban állítva és kézben tartva – kézipoggyászként szállítható, ha annak elhelyezésére az autóbuszon külön hely nincs kijelölve.

d) Az ülőhelyek feletti poggyásztartóban nem helyezhető el folyadékkal töltött edény vagy azt tartalmazó csomag, továbbá olyan tárgy, amely elmozdulhat, vagy a poggyásztartó túlterhelését okozhatja.

e) Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz a tömegére és mérethatárára tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott megfelelően elhelyezhető.

f) Kerékpár csak a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, amit a szolgáltató az autóbuszon külön feltüntet.

H.    A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

I.       Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

J.     Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és ez az utas során kiderül, azt a szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas a szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

K.    Kézipoggyászként az autóbusz utasterébe súlya vagy mérete miatt be nem vihető tárgy útipoggyászként feladható, ha az autóbuszjárat útipoggyász-fuvarozást végez és az arra vonatkozó feltételek azt nem tiltják.

 

Csomagszállítás

A.          Csomagnak minősül az utastérben szállított, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű és/vagy méretű, azaz 10 kg-ot meghaladó, valamint a szállítás közben általában kézben, ölben el nem helyezhető és más terjedelmes tárgy.

B.          A szolgáltató csomagszállítást csak azokon az autóbuszjáratokon végez, amelyeken útipoggyász feladására nincs lehetőség.

C.         Az utas darabonként legfeljebb 2 db, 20 kg tömegű és 100x50x50 cm mérethatárokat meg nem haladó csomagot vihet magával az útipoggyász szállítást nem végző autóbuszba.

Csomagként méretüktől függetlenül is bevihető az autóbuszba személyenként 1 db szánkó, továbbá szétszedhető és összerakható vászon- vagy gumicsónak és alkatrészei, valamint 1 db legfeljebb 60 cm átmérőjű sírkoszorú csomagoltan.

D.         A csomag szállítására egyebekben a kézipoggyász-szállítás feltételei vonatkoznak, illetve azt kell alkalmazni (szállításból kizárt tárgyak, csomagolás, elhelyezés, őrzés, felelősség stb.).

 

Autóbuszba bevihető élő állatok

A.    Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki.

B.    Az „A” pontban foglaltaktól eltérően, utasonként egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya érvényes oltási bizonyítványával, és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.

C.    A vakvezető, valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

D.    Az autóbuszba utasonként bevihető további élő állatok és szállításuk feltételei:

a) halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban,

b) kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve,

c) egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban,

d) egy vadászsólyom, védősapkával ellátva.

A szolgáltató a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.

E.    Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.

F.    Beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

G.   Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarja, vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a szolgáltató az élő állatot a szállításból kizárhatja. A segítő kutya az utazásból csak akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

Ha az utas a szállításból kizárt állattól nem hajlandó megválni, a szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

 

Útipoggyász szállítása

A.    Az országos, valamint a poggyásztartóval, poggyászszekrénnyel felszerelt autóbusszal végzett elővárosi és regionális autóbuszjárat utasai a magukkal vitt tárgyakat, csomagokat stb. útipoggyászként történő fuvarozásra feladhatják. A poggyásztartóval, poggyászszekrénnyel nem rendelkező autóbuszokon a szolgáltató a csomagszállítást lehetővé teszi, ezért a poggyászszállítást végző elővárosi vagy regionális autóbuszjáratok menetrendben való külön megjelölésétől eltekint.

Az útipoggyászok továbbítása általában az autóbuszba beépített poggyászszekrényben elhelyezve történik. Az autóbusz típusától, kialakításától, felszereltségétől függően az útipoggyászok továbbítására szolgáló hely ettől eltérő is lehet.

B.    Útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, amelyek bőröndbe, kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba vagy egyéb alkalmas módon vannak csomagolva, és összértékük az 100 000 Ft-ot nem haladja meg. Az útipoggyász nem tartalmazhat ékszert, nemesfémet, művészeti tárgyat, bélyeget, gyűjteményt, készpénzt, készpénzkímélő és –helyettesítő fizetőeszközt (bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány stb.) értékpapírt, menetjegyet, bérletet, okmányt, nemes szőrmét, valamint az eredeti vásárláskori (újkori) 50.000 Ft egyedi értéket meghaladó tárgyat és tartozékait.

C.    Egy utas legfeljebb 2 db útipoggyász szállítását igényelheti.

D.    Egy darab útipoggyász tömege a 20 kg-ot, térfogata 100x50x50 cm mérethatárokat nem haladhatja meg.

E.    Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy is, amely az utasok ruházatában, poggyászaikban vagy más küldeményekben kárt okozhat, illetve beszennyezheti azokat.

F.    A szolgáltató megtagadja olyan tárgy útipoggyászként való szállítását, amely a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

G.   Ha az autóbusz poggyászterében vagy az egyéb, az útipoggyászok továbbítására szolgáló helyen elhelyezhető, akkor mérethatárokra való tekintet nélkül, és ha a következőkben más rendelkezés nincs, akkor csomagolatlanul is, útipoggyászként feladható még:

a) sífelszerelés, szánkó, továbbá szétszedhető és összerakható vászon- vagy gumicsónak és azok alkatrészei,

b) kerekesszék, összecsukható nyugszék, nyugágy,

c) gyermekkocsi,

d) összecsukható kerékpár,

e) dobozba, tokba vagy más göngyölegbe csomagolt hangszer,

f) koszorú.

H.    A szolgáltató alkalmazottja az útipoggyászként feladott küldemény tartalmát az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az szállításból kizárható tárgyat tartalmaz.

I.       Amennyiben az utas útipoggyászként nem szállítható tárgyat adott fel és ez az utazás során kiderül, azt a szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas az útipoggyász szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

J.     Az utas útipoggyászt csak arra az autóbuszjáratra adhat fel, amelyiken utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig utazási igazolványa érvényes. A rendeltetési állomásig érvényes utazási igazolványt feladáskor fel kell mutatni. A szolgáltató az útipoggyászt megjelöli és az utas részére elismervényt (poggyászszelvényt) ad az átvételről.

K.    Útipoggyászt az autóbuszjárat személyzeténél az autóbuszjáratnak az autóbusz-állomáson vagy megállóhelyeken való tartózkodási ideje alatt kell feladni. Ha valamely autóbuszállomáson külön poggyászfelvevő működik, a poggyászok feladása ott, a helyileg közzétett feltételek szerint történhet.

L.     A menetrendben külön megjelölt megállóhelyeken a szolgáltató poggyászkezelést (felvétel-, illetve kiszolgáltatás) nem végez.

M.   A szolgáltató az útipoggyásznak vagy csomagolásának külsőleg észrevehető sérülését vagy meg nem felelő állapotát, valamint a csomagolás hiányát a poggyászszelvényre feljegyzi.

Ha az utas a poggyászszelvényt elfogadja, ezzel elismeri az útipoggyásznak, illetőleg a csomagolásnak a poggyászszelvényre feljegyzett állapotát. A le nem zárt bőröndöt a szolgáltató hiányosan csomagolt útipoggyásznak tekinti.

N.    Az útipoggyásznak az autóbusz poggyászterébe vagy az egyéb, a poggyászok továbbítására szolgáló helyére való berakását, elhelyezését, valamint a fuvarozás végeztével onnan a kiadását a szolgáltató alkalmazottja végzi.

O.   Az utasnak az útipoggyász szállításáért a díjszabásban megállapított poggyász-viteldíjat a feladáskor kell megfizetnie. A feladás után felmerülő költségek (pl. a rendeltetési helyen át nem vett útipoggyász őrzési díja, értékesítéssel összefüggő költsége, stb.) az útipoggyász átvevőjét, illetve tulajdonosát terhelik.

P.    A szolgáltató az útipoggyászt annak az autóbuszjáratnak a megérkezése után, amelyikkel azt szállítani kellett, a poggyászszelvény visszaadása és az esetleg még ki nem egyenlített költségek megfizetése ellenében kiszolgáltatja. A szolgáltató a poggyászszelvény felmutatójának átvételi jogosultságát nem vizsgálja. A szolgáltató a poggyászszelvény visszaadása nélkül az útipoggyászt csak abban az esetben szolgáltatja ki, ha a kiszolgáltatást követelő személy személyazonosságát igazolja és átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvevő nevét, pontos lakcímét, személyi igazolványának számát, az elveszett poggyászszelvény számát, az útipoggyász tartalmának részletes felsorolását és az átvevő aláírását.

Útipoggyász kiszolgáltatása poggyászszelvény helyett átvételi elismervény ellenében csak végállomáson vagy a szolgáltató szolgálati helyén történhet.

Q.   A célállomáson az autóbusz megérkezésekor át nem vett (autóbuszon maradt) útipoggyászt a szolgáltató a kijelölt szolgálati helyére szállítja, ahol azt a Ptk 5:55. § (1) bekezdés szerint kezelni, a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai szerint megőrzi. Kiszolgáltatáskor az útipoggyász őrzésért a poggyászmegőrzés díját, a ki nem szolgáltatható darabok értékesítéséért pedig annak költségét a szolgáltató felszámítja.

R.    Ha a szolgáltató az útipoggyász sérülését vagy hiányát észleli vagy gyanítja, illetőleg, ha az utas az útipoggyász kiszolgáltatásakor kármegállapítást kér, a szolgáltató az útipoggyászt megvizsgálja, és erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv másolatát az utas kapja meg. A jogosult az útipoggyász átvételét megtagadhatja, ha a szolgáltató a sérülést vagy hiányt nem igazolja, illetőleg kívánsága ellenére jegyzőkönyvet nem vesz fel.

S.    Az itt nem szabályozott kérdésekben az útipoggyász szállítására, a szerződő felek (az utas és a szolgáltató) jogaira és kötelezettségeire, valamint a szerződés teljesítésére a közúti árufuvarozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Forgalmi zavar

A.    Ha útközben a jármű menetrendszerű tovább haladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi, – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve – a szolgáltató a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodik.

B.    Ha a menetrendben közzétett viszonylat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a szolgáltató erről – a rendelkezésére álló eszközökkel és módon – az utasokat tájékoztatja.

C.    A megrendelő a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok üzemeltetési és a szolgáltató szerződéskötési kötelezettségét közérdekből, továbbá kényszerítő üzemi okból, alapos indokkal, részben vagy egészben korlátozhatja vagy felfüggesztheti. Ennek megtörténtéről a szolgáltató a honlapján és egyéb – a körülmények lehetőségeinek is kívánalmaknak megfelelő módon - ad tájékoztatást.

D.    Ha a keletkezett forgalmi zavar következtében olyan mértékű késés keletkezett, hogy a jármű továbbhaladása lehetetlenné vagy értelmetlenné válik;

-        a követő jármű biztosítani tudja az utasok tovább szállítását, ill. az adott időpontban jelentkező utas igények kielégítését

-        ha utasok hiányában a szolgáltatás üzemidőn túli folytatása célszerűtlen,

A szolgáltató – az utasokról való gondoskodás mellett - a menetet törli.

 

Tájékoztatás az utazás során

A.    A szolgáltató utastájékoztató berendezések, tájékoztató eszközök alkalmazásával és/vagy a szolgáltató személyzet útján folyamatosan tájékoztatja az utasokat a járat célállomásáról, útvonaláról, érkezési és indulási, valamint állomási tartózkodási idejéről, esetleges közlekedési korlátozásáról vagy akadályáról, illetve késéséről.

B.    Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg szünetel, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is. A járatok közlekedtetésének tartós elmaradásáról vagy útvonaluk hosszabb ideig tartó módosításáról a szolgáltató a honlapján is tájékoztatást ad.

C.    Elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén a szolgáltató – a vakok és gyengén látók számára is érzékelhető módon – tájékoztatást ad az autóbuszon folytatott megfigyelésről.

 

Felelősség

Alvállalkozóért és megbízottért való felelősség

A szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna.

Ha a szolgáltató kötelezettségei teljesítésével más szolgáltatót vagy személyt bízott meg, a szolgáltató felelős a kötelezettséget ténylegesen teljesítő tevékenységéért.

Balesetből eredő felelősség

A szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved.

Ha az utas az utazási feltételek be nem tartása esetén, az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.

Átszállással történő utazásra létrejött személyszállítási szerződés alapján a szolgáltató felelőssége – a be- és kiszállás esetét kivéve – csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen bekövetkezett balesetből eredő károsodására, amennyiben az a szolgáltató felróható magatartásának következménye.A szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállás esetét kivéve – bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye.Az utasnak az utazással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetében a szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának – ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is – a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is.

A szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

 Utastérbe bevitt kézipoggyászokért, csomagokért vagy élő állatokért való felelősség

A szolgáltató az e fejezethez tartozó „G” pontban foglaltakon kívül csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak vagy élő állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a szolgáltató felróható magatartása okozta.

A szolgáltató a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie.

Szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy élő állatért. Az az utas, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, – függetlenül az egyéb törvényes következményektől – felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

Útipoggyász fuvarozásért való felelősség

Az útipoggyász fuvarozásra az árufuvarozási felelősség szabályai vonatkoznak. Ennek megfelelően a szolgáltató felelős azért a kárért, amely az útipoggyász átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt az útipoggyász teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár

 a) a szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,

b) az útipoggyász belső tulajdonsága,

c) a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága következtében keletkezett.

Ha a kárt a szolgáltató szándékosan okozta, az ebből eredő minden kárért felelős.

Ha az átvételkor felismerhető, hogy az útipoggyász hiányos vagy sérült, a szolgáltatóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell.

Az átvétel után – egy éven belül - csak akkor lehet a szolgáltatóval szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni.

A szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a feladót, illetőleg az utast terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az útipoggyász belső tulajdonságára vezethető vissza. A csomagolás hiányosságát a szolgáltató, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, az utas köteles bizonyítani.

Az útipoggyász elveszettnek tekinthető, ha a szolgáltató azt a útipoggyász szállítási határidő (az autóbuszjáratnak a megállóhelyre érkezése, ennek elmaradása esetén a menetrend szerinti érkezési idő) lejártától számított 8 napon belül nem szolgáltatja ki. A szolgáltató haladéktalanul értesíti az utast, ha az elveszettnek tekintett útipoggyász a fuvarozási (útipoggyász szállítási) határidő lejártától számított egy éven belül megkerül. Az utas a megkerült útipoggyásszal az értesítés feladásától számított 30 napon belül rendelkezhet.

Az útipoggyász teljes vagy részleges elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a szolgáltató fuvardíjra (útipoggyász viteldíj), illetőleg a fuvardíj (útipoggyász viteldíj) arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá megtéríteni az elveszett dolog értékét.

Kártérítésként a szolgáltató – a 4.1.13. fejezet B. pontban meghatározott értékhatáron belül – a számlával igazolt összeget, ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg. Kártérítésre az az utas jogosult, aki a feladott útipoggyász szállítására vonatkozó poggyászszelvényt bemutatja.

Az útipoggyász megrongálódása esetében a szolgáltató választása szerint vagy az értékcsökkenést téríti meg, vagy pedig a rongálódást küszöböli ki. Kártérítésként a szolgáltató a számlával igazolt összeget, ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg.

Ha az utas a szolgáltatót megtévesztve olyan tárgyat ad fel útipoggyászként, amely jogszabály vagy jelen utazási feltételek szerint útipoggyászként nem fuvarozható vagy az feltételekhez kötött, de a feltételeket hiányoznak, az útipoggyász fuvarozásából eredő minden kár és költség az utast terheli.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a kártérítésre és az igényérvényesítésre a közúti

árufuvarozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Autóbuszjárat kimaradásért és késésért való felelősség

A szolgáltató megtéríti

- járat kimaradása esetén annak az utasnak a kárát, aki a járatra helyét előzetesen biztosította,

- járat 30 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton utazott és – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – utazási igazolvánnyal rendelkezett, kivéve, ha - a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; a menetrend szerinti útvonalat érintő útelzárás, forgalmi torlódás stb.) idézte elő,

- úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben – a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett – általában elvárható.

Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 90 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott, feltéve, hogy helyfoglalással attól a megállótól (állomástól) rendelkezett.

Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a szolgáltató oly módon gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas

- járat kimaradása esetén 90 percet,

- járat késése esetén 30 percet meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék. Amennyiben járat kimaradása esetén az utas az itt említett módon célállomására a járat eredeti menetrend szerinti érkezési idejétől számított 90 percet meg nem haladó késéssel megérkezik, a kártérítés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kimaradt járattal utazott volna.

V.    A kártérítés alapja a bizonyított kár.

W.  Helyi szolgáltatási szerződés a törölt, ill. kimaradt menetek meghatározását és következményét más módon is szabályozhatja.

Az utas felelőssége

X.    Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, az autóbuszban, az autóbusz utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása következtében keletkezett, az autóbusz(ok) közlekedését gátló körülmények miatt a szolgáltatót ért kárért is.

Y.    Ha az autóbuszjárat indulási idejére, vagy ha a közölt tartózkodási idő leteltével az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztása miatti továbbutazásból származó kárért a szolgáltató nem felelős.

személyszállítási szolgáltatás üzletszabályzata megegyezik a jelen szabályzat I. fejezetében leírtakkal.

Forgalmi rend: A szolgáltatás útvonala, teljesítménye a határozatban előírt formában és tartalommal történik. A szerződésben meghatározott menetrend alapján a forgalom előkészítését lebonyolítását és a folyamat felügyeletét - a megbízóval együttműködve - a szolgáltató forgalmi vezetője által megbízott személy végzi.

Utazási feltételek: Az utazási feltételek az üzleti szabályzat 4.1. pontjában leírtak érvényesek. Minden egyéb feltétel és utazási szerződés keletkeztetése azonos.

Forgalmi zavar: A járatok helyi közlekedéséből adódóan a forgalmi zavarok keletkezése, lefolyása és kezelése a helyi adottságok alapján történik. Zavar esetén rendkívüli forgalmi intézkedések (csonkáztatás, előre küldés, vonalközi pótlás, terelés, stb.) történnek, történhetnek. A forgalmi zavarok kezelésének elsődleges célja a megkezdett utazás – lehetőleg - menetrendszerinti folytatása és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. Pótlásra, átirányításra csak az egyébként ezeket a viszonylatokat kiszolgáló járművekkel lehetséges.

A forgalmi zavar elhárításáért a szolgáltató forgalmi vezetője által megbízott személy felel.

Utastájékoztatás:

a)     Előre látható - tervezett menetrendi eltérésről -

·       a járművezetők,

·       a helyszínen élőszóban a zavarelhárításért felelős személy,

·       több órán keresztül fenn álló zavar esetén – elsősorban a zavart pontokon – írásban, a megállóhelyre kihelyezett felírat formájában,

·       telefonos érdeklődésre a megbízó közlekedésszervezője és a szolgáltató forgalmi vezetője által megbízott személy által,

·       több napos menetendi eltérés esetén a megbízó honlapján történik tájékoztatás.

b)     Előre nem látható azonnali intézkedést igénylő zavar esetén;

·       a járművezetők,

·       élőszóban a zavarelhárításáért felelős személy,

·       telefonos érdeklődésre a megbízó közlekedésszervezője és a szolgáltató forgalmi vezetője által megbízott személy ad tájékoztatást.

c)     Tervezett forgalmi rend (pl. menetrend, útvonal) változás esetén;

·       a járművezetők,

·       írásban a szolgáltató járművekre, megállóhelyre kihelyezett, felírat formájában, menetrend változás esetén a menetrend cseréjével,.

·       élőszóban, vagy telefonos érdeklődésre a megbízó közlekedésszervezője és a szolgáltató forgalmi vezetője által megbízott személy által,

·       a megbízó és a szolgáltató honlapján történik tájékoztatás.

Talált tárgyak kezelése: A járműveken felejtett, talált tárgyakat a járművezető - az egészségügyi, biztonsági vagy terjedelmi ok miatt biztonságosan nem kezelhetők kivételével – a tárgynapi üzemzárásig a járművön őrzi. A talált, ill. elveszett tárgyakról érdeklődni;

·       járművezetőknél,

·       telefonon a közzétett (megállótáblákon található) telefonszámon,

·       a megbízó és a szolgáltató e-mail címén,

·       a megbízó és a szolgáltató telephelyén lehet érdeklődni.

A nem keresett tárgyat a megbízó/szolgáltató a PTK vonatkozó rendelkezése szerint semmisíti meg.

Panaszkezelés: A szolgáltató és (vagy) a szolgáltatást végző személy (-ek) tevékenységével kapcsolatos észrevételek, panaszok és javaslatok (továbbiakban; panaszok) megismerése a szolgáltatás minőségének biztosításához nélkülözhetetlen. Ezért a szolgáltató kiemelt feladatának tekinti a panaszok alapos vizsgálatát és feldolgozását, a szükséges jobbító intézkedéseket. A szolgáltató minden panaszt rögzít és megfelelő módon (a beérkezés módjától függően) megválaszol, illetve továbbít a megbízó közlekedésszervezőjének. A beérkezett panaszok kezelését a szolgáltató forgalmi vezetője által megbízott személy végzi, tájékoztatást adva a szolgálat vezetőjének.

A panaszok beérkezhetnek;

·       járművezetők által,

·       telefonon,

·       írásban, postai vagy elektromos úton,

·       a megrendelőn keresztül.

 

Autóbusz-állomások és megállóhelyek használata:

Jelen üzletszabályzatban meghatározott szolgáltató tulajdonában nincs autóbusz-állomás, ill. megállóhely. A szolgáltató által használt ilyen helyek leírása és működési szabályai a tulajdonosok által meghatározott formában történik.

 

Biztosítás

A Szolgáltató által az utas javára kötött biztosítás

-        A Szolgáltató az általa végzett menetrendszerinti helyi és helyközi járatok utasai részére a végzett szolgáltatás során bekövetkező baleset esetére a II. sz. függelékben megjelölt biztosító társasággal biztosítást kötött.

-        E biztosítási szolgáltatásra azok az utasok jogosultak, akik jogszerűen tartózkodnak az autóbuszokon (az adott járatra érvényes utazási igazolvánnyal vagy díjmentes jogosultsággal rendelkeznek). A biztosítási időszak az autóbuszra való felszállás megkezdésétől a leszállás befejezéséig tart.

 

Biztosítási szolgáltatások

A biztosítóval kötött szerződés alapján a II. sz. függelékben megjelölt biztosítási szolgáltatások, illetve kifizetések nyújtására kerülhet sor (a felvett jegyzőkönyvek, keletkezett kár alapján és a biztosító felülvizsgálatától függően).

 

Kárbejelentés, kárrendezés

1.     Utasbaleset bekövetkezése esetén – amennyiben a körülmények ezt nem teszik lehetetlenné – az utas köteles a balesetet az autóbuszvezetőnek azonnal jelezni annak érdekében, hogy a bekövetkezés okai, és annak pontos körülményei a helyszínen tisztázhatóak legyenek.

2.     Az utasnak a balesetre vonatkozó bejelentését a lehető legrövidebb időn belül –akadályoztatás esetén legkésőbb az egészségügyi akadályoztatás megszűnését követően – meg kell ismételnie a szolgáltató I. számú függelékben feltüntetett elérhetőségein és ügyintézési ideje alatt jegyzőkönyv felvételével.

3.     A biztosítási szolgáltatások igénybe vételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek. Ezért bejelentéskor a jegyzőkönyvhöz csatolni kell;

-        személyi azonosságot igazoló dokumentumok másolatát (személyigazolvány, útlevél stb., lakcímkártya)

-        az autóbuszjárat jogszerű igénybevételét igazoló utazási igazolványt, menetjegyet, vagy díjmentességet igazoló egyéb dokumentumot,

Baleseti sérülés esetén;

o   Balesetkori első orvosi dokumentum (pl. ambuláns lap, röntgen lelet, stb.)

o   Baleseti kórházi napi térítés esetén kórházi zárójelentés és kórházi fekvőbeteg igazolás

o   Műtéti leírás vagy WHO kódot tartalmazó zárójelentés

o   Baleseti keresőképtelenség esetén táppénzes lapok másolata – általános (8-as) kód feltüntetése esetén diagnózissal kiegészítve

o   Baleseti rokkantság fedezet megállapítása esetén fél év múlva aktuális állapotfelmérő orvosi dokumentum – esetleg állapotromlás (rokkantsági fok változása) megállapítására

Baleseti halál esetén:

o   A halott vizsgálati bizonyítványt /másolat/

o   A biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát

o   A biztosított halálát okozó betegséggel, a halál közelebbi körülményeivel kapcsolatos iratokat / kezelőorvosi igazolás, zárójelentés, kórbonctani lelet, stb. másolatban/.

o   Külföldön bekövetkezett halál esetén a halál körülményeiről a külföldi hatóság által kiállított okirat hiteles magyar fordítása

o   Jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány másolati példány.

o   Amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosító minden esetben bekéri az eljárást befejező határozatot / pl. az eljárást megtagadó, vagy megszüntető határozatot, illetve a jogerős bírósági és/vagy rendőrségi határozatot másolatban./

o   Egyes esetekben további orvosi és hatósági bizonylatok bekérése is szükségessé válhat. (Amennyiben hatósági eljárás történt, Biztosító minden esetben bekéri a hatósági – megszüntető, eljárást befejező, stb. – végzést, illetve határozatot)

 

PANASZOK, KÁRESEMÉNYEK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

A panaszok káresemények bejelentése

A.    Az utas, illetve a szolgáltató bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: panasz) a szolgáltatónak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. Panasz olyan beadvány benyújtásával tehető, amely tartalmazza a panaszos és a panaszolt szolgáltató azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés (ha volt) megjelölését, megtörténtének helyét, idejét, a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat.

Amennyiben az utas panaszt kíván benyújtani, azt a menetrend szerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül kell megtennie.

B.    Az utas panaszát, kárigényét a I. sz. függelékben meghatározott helyeken és címeken, valamint elérhetőségeken jelentheti be. A szolgáltató interneten, az autóbusz-állomásokon és más utasforgalmi szolgáltatási helyein, valamint az autóbuszokon tájékoztatja az utasokat a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

C.    A panaszok bejelenthetők szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen). Kárigény bejelentést a szolgáltató csak írásban fogad el.

D.    A szóbeli panaszokat a szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség, illetve lehetőség szerint orvosolja. Olyan esetben, amikor

- a panaszos a szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal, annak kezelésével és eredményével nem ért egyet, az intézkedést nem fogadja el,

- az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség,

- más jelen lévők a bejelentő állításával ellentéteset, illetve valamely esemény lefolyásáról mást állítanak, vagy

- a bejelentés tartalmával ellentétes tények a helyszínen azonnal megállapíthatóak, a bejelentést, az azzal kapcsolatban végzett azonnali vizsgálatot és annak a bejelentő által el nem fogadott eredményét, illetve a bejelentéssel ellentétes állításokat, tényeket a szolgáltató jegyzőkönyvbe foglalja és valamennyi érintettel – továbbá lehetőleg tanúkkal – aláíratja és feljegyzi nevüket, lakcímüket. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a bejelentőnek kell átadni. Amennyiben a telefonon megtett szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal a bejelentő nem ért egyet vagy az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség, a bejelentést a szolgáltató írásban rögzíti.

 

A panaszok kezelése, intézése.

A.    Az írásbeli panaszt, valamint a jegyzőkönyvben rögzített szóbeli panaszokat a szolgáltató érdemben megvizsgálja. Annak eredményét és a tett intézkedéseket harminc napon belül írásban közli a panasz benyújtójával. Amennyiben a szolgáltató a panaszt elutasítja, azt megindokolja és írásban tájékoztatást ad a panaszosnak arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja azok elérhetőségét.

Ha a panasz kivizsgálása nem zárható le harminc napon belül, a szolgáltató ezen időtartamon belül erről értesíti a bejelentőt és tájékoztatja a lezárás és eredményközlés várható időpontjáról. A végleges választ a szolgáltató legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított három hónapon belül megadja.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá a névtelen adatokat tartalmazó panasz vizsgálata mellőzhető.

B.    Ha a panaszt nem az eljárásra jogosulthoz tették meg, azt a szolgáltató nyolc napon belül az illetékesnek megküldi és erről a bejelentőt tájékoztatja.

C.    Ha a szolgáltató a benyújtott panaszt elutasította, és azt a panaszos nem fogadta el, a panaszt a szolgáltató további elbírálásra öt napon belül a szolgáltató piacfelügyeletét ellátó Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztálya felé továbbítja.

D.   Ha a panaszt a szolgáltató nem bírálta el, azt a panaszos a szolgáltató piacfelügyeletét ellátó Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályára nyújthatja be elbírálásra (levélcím: a 1066 Budapest, Teréz krt. 38.; telefon: 1/3731-403; e-mail: ipehpm@nkh.gov.hu; ügyfélfogadás: telefonon vagy e-mailben egyeztetett időpontban).

 

TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE

A talált tárgyak leadása, átvétele

A.    A szolgáltató alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat rendszeresen átvizsgálja, hogy az utasok, illetve az azt használók nem hagyták-e, illetve nem vesztették-e el ott egyes poggyászaikat vagy egyéb holmijukat. A megtalált vagy mások által talált és átadott tárgyakat a szolgáltató átmeneti időszakra megőrzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja.

B.    Az autóbuszon, az autóbusz-állomásokon, megállókban talált és ismeretlen tulajdonosú tárgyak a következő helyeken adhatók le megőrzésre: - ha a találás autóbuszon történt, akkor a találás helyszínén az autóbuszjárat vezetőjénél, - illetve a I. függelékben meghatározott helyeken.

C.    A szolgáltató megőrzésre nem vesz át a nyilvánvalóan értéktelen, vagy jelentéktelen értékű, továbbá egészségügyi szempontból kifogásolható tárgyakat.

 

A talált tárgy megőrzése:

A.    A talált tárgyakat a szolgáltató a hatályos PTK rendelkezése szerinti időtartamig megőrzi, ezt követően az át nem vett tárgyakat megsemmisíti.

Az átvett, de romlandósága miatt, vagy más okból el nem tartható tárgy megsemmisítéséről a szolgáltató a leadást követően haladéktalanul gondoskodik. A nem értékesíthető tárgyak megsemmisítésre kerülnek.

B.    Egyes sajátos tárgyak (nemesfém, drágakő, muzeális tárgy, belföldi vagy külföldi fizetőeszköz, csekkek, utalványok, egyéb értékpapírok, okmányok, lőfegyver, lőszer stb.) leadása esetén a szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, illetve azokat más erre kijelölt szerveknek adja át őrzésre.

C.    Ha a talált tárgy jelzéséből vagy rendeltetéséből a tulajdonosa megállapítható, vagy a talált dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a szolgáltató a megtalálástól számított 8 napon belül a tulajdonost vagy más átvételre jogosult személyt értesíti, és jelentkezése esetén részére a dolgot kiszolgáltatja.

 

Talált tárgyak visszaadása:

A.    Az elhagyott, elvesztett tárgyak kiszolgáltatása – ha igazolt tulajdonosa a leadást követő rövid időn belül jelentkezik annak átvételéért, akkor – a leadás helyén, vagy az I. sz. függelékben meghatározott helyeken történik.

B.    A szolgáltató átvételre jogosultnak azt a személyt tekinti, aki kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a tárgyat ő vesztette el, vagy ő a tárgy tulajdonosa.

C.    Az elhagyott, elvesztett tárgyat a szolgáltató elismervény ellenében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek.

 

 

 

II. A KanyarGO személyszállítási szolgáltatás elektronikus bérlethasználatra vonatkozó felhasználási feltételek

 

A KanyarGO elektronikus bérletvásárlási megoldásának használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.


Fogalmak


Rendszer: A KANYARGO.HU internetes cím alatt található elektronikus bérletvásárlási megoldás. Minden oldal és funkció együttese, ami ezen domain név alatt érhető el.

Szolgáltatást végző: A KanyarGO internetes rendszer szolgáltatásáért, így a jogosultságok értékesítéséért felelős szervezetek együttese  (Páty Község Önkormányzata és a megbízásából eljáró Közlekedési megbízott), amely ezt a szolgáltatást biztosítja a Rendszer Felhasználóinak.

Üzemeltető: A Közlekedési megbízott, aki a Rendszer felügyeletét ellátja, és a vele együttműködő (fejlesztésért és üzemeltetésért felelős) számítástechnikai szakértő.

Szolgáltatás: Az a tevékenység, melyet a Szolgáltató és Üzemeltető annak érdekében végez, hogy a Rendszer tartalma és funkciói a Rendszer felhasználói környezetében a felhasználók számára elérhetők legyenek.

Felhasználó: Azok a személyek, akik a Rendszert bármilyen célból igénybe veszik.

Tartalom: A Rendszer által a Felhasználó felé közvetített egyes weboldalak, képek, dokumentumok és egyéb állományok, valamint a Rendszer által használt szoftver.

Adatszelvény: A KANYARGO.HU oldalon vásárolt jogosultság (virtuális bérlet) egy bérlet formátumú nyomtatott adatszelvény, mely nem minősül tényleges bérletszelvénynek. A jogosultság hordozóeszköze az informatikai rendszerben névre szólóan generált kód, melyet az ellenőrzést végző jegyellenőr ellenőrizni tud. Annak fő jellemzői és elérési adatai a vásárlói adatszelvényen, illetve okostelefonon szerepelnek.

ÜSZ: A KanyarGO Üzletszabályzata


Felhasználási feltételek

Szolgáltatás tárgya: Szolgáltató a Szolgáltatás keretei között Internetes elektronikus bérletvásárlás (illetve „napijegynek” nevezett bérlet jellegű jogosultság vásárlásának) lehetőségét kínálja a Felhasználók számára. Jelen Felhasználási Feltételek erre a tevékenységre vonatkoznak.

Szolgáltatás nyújtása, szüneteltetése: Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást, illetve annak egyes elemeit bármikor szüneteltesse, elérését bármely felhasználó felé megtagadja.

Szolgáltatás igénybevétele: A Szolgáltatást, illetve a Rendszeren elhelyezett tartalmakat Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget. A Szolgáltatás igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges, mely a Felhasználó által igénybe vett kapcsolódási módtól függően költségekkel járhat.

A Tartalom lefordítása más nyelvre: A KanyarGO a Rendszer Tartalmát magyar nyelven teszi elérhetővé. A KanyarGO kizárólag a Rendszer oldalain közvetlenül elérhető magyar nyelvű tartalmakért vállal felelősséget. A KanyarGO semmi olyan kárért nem felelős, ami a Rendszer Tartalmának (pl. böngésző beépített fordítóprogramjának, internetes fordítóprogramok, vagy bármilyen más fordítás) lefordításából, vagy ezen fordítások félreértéséből adódnak.

Általános Szerződési Feltételek: Felhasználó a KanyarGO menetrend szerinti autóbuszjáratain, azok teljes hosszán használható elektronikus bérlet megvásárlásával elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és a személyszállítási szolgáltatást végző Balaton Busz Bt.  – honlapján közzétett – Üzletszabályzatát (http://www.balatonbusz.hu/bb_uzletszabalyzat_balatonbusz.docx).

Szerződéskötés: Sikeres fizetés után a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levélben megjelennek a vásárolt elektronikus bérletek adatai és a szükséges információk. A fizetés előtt a kosár Felhasználó által beállított tételeit és azok adatait a Felhasználó áttekintheti, törölheti, új tételt vehet fel. A KanyarGO e-mailben  igazolja vissza a sikeres vásárlás tényét. Amennyiben a sikeres vásárlást a KanyarGO a fizetés megkezdését követő 2 órán belül nem igazolja vissza e-mailben, a vásárlás nem sikeres. Ekkor mind a Felhasználó, mind a KanyarGO mentesül mindennemű kötöttség alól. 

Sikeres vásárlással a személyi igazolvány (továbbiakban igazolvány) tulajdonosa és a KanyarGO között személyszállítási szolgáltatási szerződés jön létre, ami a bérlet érvényességének kezdőnapján üzemkezdettől, vagy időszakon belüli vásárlás esetén a vásárlás időpontjától hatályos. A szerződés az Üzletszabályzat vonatkozó részeiből áll.

A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés írásba foglaltnak minősül, de azt a KanyarGO nem iktatja. 

Regisztráció: A rendszer használatához nem kötelező a regisztráció, azonban bizonyos funkciók csak regisztrált ügyfelek részére érhetők el. A regisztrációhoz nem kötött vásárlásnál meg kell adni egy érvényes e-mail címet, amire a vásárlásról kiállított bizonylatot KanyarGO megküldi. 
A megadott adatokat Üzemeltető kezeli, az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak megfelelően.

Bérletvásárlás: 

A KANYARGO.HU oldalon vásárolt jogosultság (virtuális bérlet) egy bérlet formátumú nyomtatott adatszelvény, mely nem minősül tényleges bérletszelvénynek. A jogosultság hordozóeszköze ez esetben az informatikai rendszerben névre szólóan generált kód, melyet a jegyellenőr ellenőrizni tud. Annak fő jellemzői és elérési adatai a kinyomtatott vásárlói adatszelvényen, vagy okostelefonon szerepelnek. Az adatszelvény hamisításával nem keletkezik jogosultság.

A fizetés OTP SimplePay rendszeren történik. A fizetési tranzakció után üzenetet érkezik a fizetés sikerességéről. Az utazási jogosultságot, valamint a számlát – az OTP SimplePay külön biztonsági protokollja miatt – a rendszer legfeljebb 15 perccel a tranzakciót követően külön üzenetben küldi meg.

1. Teljes értékű bérletek esetén KanyarGO az interneten csak az Üzletszabályzatában erre vonatkozólag meghatározott adatszelvények esetében biztosítja a vásárlást, amennyiben Felhasználó az adott bérlet kibocsáthatóságához megfelelő igazolvánnyal rendelkezik. Azon jegy- és bérlettípusok, melyek az Interneten nem elérhetők, a külön helyen (KANYARGO.HU menürendszerben) meghatározott viszonteladóknál vásárolhatók meg. 

2. Kedvezményes bérletek esetén a Szolgáltatást végző az előző pontban foglaltakon túlmenően az interneten csak a  kedvezményre való jogosultság ellenőrzése nélkül , de az arra vonatkozó pozitív nyilatkozatot követően biztosítja az értékesítést.

Az online bérlet (adatszelvény vagy mobiltelefonos virtuális bérlet, röviden mobilbérlet) használata az utazás során lényegében megegyezik a hagyományos papíralapú termékek használatával. A bérletet a vásárlást követően nem szükséges érvényesíteni, a KanyarGO járatain jegyérvényesítő készülékek nincsenek elhelyezve, a bérletet a buszvezető nem vizsgálja. Azt a jegyellenőr kérése esetén azonban be kell mutatni. Fontos, hogy a mobilbérlet használatához, különösen az érvényesség igazolásához feltöltött, bekacsolt telefon szükséges. A lemerült telefon ill. otthonfelejtett nyomtatott bérletszelvény miatt meghiúsuló jogosultságellenőrzés esetén az utas felszólítást kap, és az érvényes jogosultság utólagos igazolása esetén eljárási díjat kell fizetnie.

Bérletek ára: A Rendszerben a bérletek mellett feltüntetett (és a külön tájékoztatóban meghatározott módon számított) ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is .Fizetési módok: (Online bankkártyás fizetés): A Rendszerben megvásárolt elektronikus bérletek az UniCredit Bank Hungary Zrt. (Szabadság út 49. 2040 Budaörs) internetes fizetési rendszerén keresztül egyenlíthetők ki online bankkártyás fizetéssel.

A bankkártyás fizetés során a kiválasztott bérlet megrendelése után a Felhasználó az Unicredit Bank fizetőoldalára lesz irányítva, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Felhasználó a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattint, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megada. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kár-tyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Maestro bankkártyán ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál. 

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat a Bank csak abban az esetben fogadhatja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Az itt megadott bankkártya adatokat Szolgáltatást végző nem ismeri meg, azokat közvetlenül a Bank dolgozza fel. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés feltételek alapján elengedhetetlen (pl. pótdíjkötelezettségből fakadó határidőn túli tartozás). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért Szolgáltatást végző nem vállal felelősséget. Az adott fizetés sikerességét vagy sikertelenségét a rendszer kijelzi a Felhasználó számára, valamint ezek a Korábbi vásárlások között később is megtekinthetők. 

Felhasználó elfogadja, hogy a KANYARGO.HU felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az UniCredit Bank Hungary Zrt. (Szabadság út 49. 2040 Budaörs), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Számlázás, számlázási adatok kezelése: Amennyiben Felhasználó számlát igényel a vásárlásról, azt a kosár összeállítása után, a fizetés megkezdése előtt, az internetes felületen jelezheti. Az internetes felületen igényelt számlát a visszaigazoló e-mailhez csatoltan küldi meg a Rendszer. Papír alapú számlát nem tudunk átadni a megvásárolt bérletekről. 
Számla kiállításához regisztráció szükséges. A rögzített számlázási adatokat a Szolgáltatást végző a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési idő végéig tárolja. Interneten vásárolt bérletekről számla utólagosan nem igényelhető! 

Bérlet visszaváltás: Az Interneten kifizetett bérletek visszaváltására, ill. a megrendelés lemondására a kifizetési tranzakció lezárását követőn nincs lehetőség.

 

 

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés: A Felhasználó kártyabirtokosok részéről felmerült reklamációt, az elektronikus bérletvásárlási  rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat az alábbi elérhetőség  útján juttathatják el a Szolgáltatást végzőhöz: 

E-mail:  Kanyargo@paty.hu

A panasz ajánlott tartalma:

·         a vásárló neve;

·         vásárló lakcíme/székhelye, telefonszáma, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

·         a vásárló panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;

·         a panasz tárgyát jelentő esemény helye, ideje.

A tárhelyszolgáltató megnevezése és elérhetőségei:

Név: 23VNet Kft.

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

E-mail: info@hostit.hu

Telefonszám: +36-1-8089886

Adószám: 12188224-2-43

Webcím: https://www.hostit.hu

 

A weblap karbantartó megnevezése és elérhetőségei:

Név: Luna Lux Design Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Új Csóri út 34.

E-mail: info@lunaluxdesign.hu

Telefonszám: +36-30-3740574

Adószám: 26363541-2-07

Webcím: https://lunaluxdesign.hu

 

 

Felügyeleti szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály

Tel: 06 (1) 373 1405

e-mail: puf@itm.gov.hu

webcím: www.nkh.gov.hu/piacfelugyelet-es-utasjog

Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

Levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 661

Telefonszám: +36 1/236 3937

A Felügyeleti szervhez panasz akkor terjeszthető elő, ha a panaszos a KanyarGO panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre. Panaszt benyújtani a KanyarGO panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított 30 napon belül lehet.

Amennyiben az utas észrevételét - az utas álláspontja szerint - a KanyarGO nem tudta megnyugtató módon rendezni, az utas a lakhely szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat, amely testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független szervezet. Az EU területén élő személyek a vitás ügy rendezése érdekében fordulhatnak az Európai online vitarendezési platformhoz is.

A békéltető testületek elérhetősége

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: 

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: 

 

 

Azokban a nem kívánt esetekben, amikor sem a KanyarGO, sem a felügyeleti szervek eljárásai az utas számára nem nyújtanak észrevétele rendezése során megnyugtató megoldást, úgy vélt, illetve jogos érdeke érvényesítését polgári peres úton kezdeményezheti. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készített Általános közzétételi lista teljes körűen összegyűjtve elérhető a KanyarGO honlapjáról. 

 

Egyéb feltételek

 

Rendszer felhasználói környezete

A Rendszer Internet Explorer (9.0 és újabb), FireFox és Chrome  böngészőkkel való felhasználásra készült. A számlát, nyugtát tartalmazó .pdf fájlok megnyitásához az Acrobat Reader 8 (és újabb) program használata ajánlott. Más böngészők, illetve .pdf megjelenítők esetében a hibátlan működés nem garantált, az ebből eredő károkért Szolgáltató és Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Rendszer használatához internetkapcsolat szükséges, mely a Felhasználó által igénybe vett kapcsolódási módtól függően költségekkel járhat.

Jogosulatlan tevékenységek

Felhasználó által jogosulatlan tevékenységnek minősülnek az alábbi tevékenységek:

·  A Rendszer, illetve a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

·  Bármely alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, vagy más olyan alkalmazás használata, amellyel a Rendszer bármely része programozottan elérhető vagy indexelhető;

  A Rendszer, illetve a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

·  Más Felhasználókról információ gyűjtése (ideértve az e-mail címeket is);

·  A Rendszer bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

·  Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a 'spam', vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;

·  A szolgáltatás nyújtásának bármilyen módon való veszélyeztetése.

Felhasználó általi jogosulatlan tevékenység jogi lépéseket von maga után.

Tartalom átvétele

A Rendszer tartalma Szolgáltató és Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Rendszer egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Rendszer így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Linkelés a Rendszerre

Szolgáltató a Rendszer főoldalára (KanyarGO.hu) mutató link (hiperhivatkozás) elhelyezéséhez külön engedély nélkül is hozzájárul, amennyiben a

·  a Link kizárólag a Rendszer főoldalára mutat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem történik;

·  a Linkelő weboldal nem kelti azt a benyomást, hogy Szolgáltató javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

·  a Linkelő weboldal nem szolgáltat vagy tartalmaz valótlan információt a Szolgáltató és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról, és általában a Szolgáltatóról, illetve a Rendszerről;

·  a Linkelő weboldal nem tartalmaz jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ellenkező esetben a Rendszer tartalmára történő linkelés tilos. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén Szolgáltatást végző jogosult a Rendszerre mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Felhasználási feltételek közzététele

Jelen Felhasználási feltételeknek a Felhasználók által való megismertetéséről Közzétevő oly módon gondoskodik, hogy mindenkori hatályos és teljes szövegét a Rendszeren közzéteszi.

Felhasználási feltételek módosítása

Szolgáltatást végző jogosult jelen felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítani. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez az igénybevétel megkezdése előtt minden alkalommal el kell fogadja az aktuális Felhasználási feltételeket.